Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (AAGR): Tanım ve Hesaplama

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (AAGR) Nedir?

Ortalama yıllık büyüme oranı (AAGR), bireysel bir yatırımın, portföyün, varlığın veya nakit akışının değerindeki ortalama artışı yıllık bazda bildirir. Bileşik oluşturmayı hesaba katmaz.

Temel Çıkarımlar

 • Ortalama yıllık büyüme oranı (AAGR), bir yatırımın, portföyün, varlığın veya nakit akışının zaman içindeki ortalama yıllık getirisidir.
 • AAGR, bir dizi dönüşün basit aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
 • AAGR, bileşik oluşturmanın etkilerini hesaba katmayan doğrusal bir ölçüdür; bileşik oluşturmayı hesaba katmak için bunun yerine bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) kullanılacaktır.

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı Formülü (AAGR)

A A G R = G R A + G R B + + G R n N nerede: G R A = A dönemindeki büyüme oranı G R B = B dönemindeki büyüme oranı G R n = Dönem içindeki büyüme oranı n N = ödeme sayısı begin{aligned} &AAGR = frac{GR_A + GR_B + dotso + GR_n}{N} &textbf{burada:} &GR_A=text{A dönemindeki büyüme oranı} &GR_B=text {B dönemindeki büyüme oranı} &GR_n=text{Dönemdeki büyüme oranı}n &N=text{Ödeme sayısı} end{aligned}A A G R = N G R A ​+ G R B ​+ + G R nnerede:G R A ​= A dönemindeki büyüme oranıG R B ​= B dönemindeki büyüme oranıG R n ​= n periyodundaki büyüme oranıN = Ödeme sayısı

Ortalama Yıllık Büyüme Oranını (AAGR) Anlamak

Ortalama yıllık büyüme oranı, uzun vadeli eğilimlerin belirlenmesine yardımcı olur. Yatırımcılara şirketin gittiği yön hakkında bir fikir vermek için kâr, gelir, nakit akışı, giderler vb. büyüme oranları dahil olmak üzere hemen hemen her türlü finansal önlem için geçerlidir. Oran size ortalama yıllık getirinizi söyler.

Ortalama yıllık büyüme oranı, bir dizi büyüme oranının aritmetik ortalamasının hesaplanmasıdır. AAGR herhangi bir yatırım için hesaplanabilir, ancak fiyat oynaklığı ile ölçülen yatırımın genel riskinin herhangi bir ölçüsünü içermeyecektir. Ayrıca, AAGR periyodik bileşik oluşturmayı hesaba katmaz.

AAGR, birkaç zaman dilimindeki yatırımların ortalama getirilerini yıllık bazda ölçmek için kullanılan bir standarttır. Bu rakamı aracı kurum beyanlarında ve bir yatırım fonunun prospektüsünde bulabilirsiniz. Esasen, bir dizi periyodik getiri büyüme oranlarının basit ortalamasıdır.

Akılda tutulması gereken bir nokta, kullanılan dönemlerin hepsinin eşit uzunlukta olması (örneğin, yıllar, aylar veya haftalar) ve farklı sürelerdeki dönemlerin karıştırılmaması gerektiğidir.

AAGR Örneği

AAGR, bir dizi eşit aralıklı zaman periyodu boyunca ortalama getiri veya büyüme oranını ölçer. Örnek olarak, bir yatırımın dört yıl boyunca aşağıdaki değerlere sahip olduğunu varsayalım:

 • Başlangıç değeri = 100.000 ABD doları
 • 1. yıl sonu değeri = 120.000 ABD Doları
 • 2. yılın sonu değeri = 135.000 ABD Doları
 • 3. yılın sonu değeri = 160.000 ABD Doları
 • 4. yılın sonu değeri = 200.000 ABD Doları

Her yıl için büyüme yüzdesini belirleme formülü şöyledir:

Basit yüzde büyüme veya getiri = bitiş değeri başlangıç ​​değeri 1 text{Basit büyüme veya getiri yüzdesi} = frac{text{bitiş değeri}}{text{başlangıç ​​değeri}} – 1 Basit yüzde büyüme veya getiri = başlangıç ​​değeri bitiş değeri ​− 1

Buna göre, her bir yıl için büyüme oranları aşağıdaki gibidir:

 • 1. yıl büyüme = 120.000 ABD Doları / 100.000 ABD Doları – 1 = %20
 • 2. yıl büyüme = 135.000 ABD Doları / 120.000 ABD Doları – 1 = %12,5
 • 3. Yıl büyüme = 160.000 ABD Doları / 135.000 ABD Doları – 1 = %18,5
 • 4. Yıl büyüme = 200.000 ABD Doları / 160.000 ABD Doları – 1 = %25

AAGR, her yılın büyüme oranının toplamının yıl sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

A A G R = 20 % + 12.5 % + 18.5 % + 25 % 4 = 19 % AAGR = frac{20 % + 12,5 % + 18,5 % + 25 %}{4} = 19%A A G R = 4 2 0 % + 1 2 . % 5 + 1 8 . % 5 + % 2 5 = % 19 _

Finans ve muhasebe ayarlarında genellikle başlangıç ve bitiş fiyatları kullanılır. Bazı analistler, neyin analiz edildiğine bağlı olarak AAGR’yi hesaplarken ortalama fiyatları kullanmayı tercih edebilir.

Başka bir örnek olarak, Amerika Birleşik Devletleri için son beş yılda beş yıllık reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesini ele alalım. 2017’den 2021’e kadar ABD reel GSYİH büyüme oranları sırasıyla %2,3, %2,9, %2,3, -%3,4 ve %5,7 idi. Böylece, son beş yılda ABD reel GSYİH’sının AAGR’si %1,96 veya (%2,3 + %2,9 + %2,3 + -%3,4 + %5,7) / 5 olmuştur.

AAGR – Bileşik Yıllık Büyüme Oranı

AAGR, bileşik oluşturmanın etkilerini hesaba katmayan doğrusal bir ölçüdür. Yukarıdaki örnek, yatırımın yılda ortalama %19 büyüdüğünü göstermektedir. Ortalama yıllık büyüme oranı, eğilimleri göstermek için kullanışlıdır; ancak, değişen finansalları doğru bir şekilde tasvir etmediği için analistler için yanıltıcı olabilir. Bazı durumlarda, bir yatırımın büyümesini olduğundan fazla tahmin edebilir.

Örneğin, yukarıdaki AAGR örneği için 5. yıl için 100.000 ABD Doları değerinde bir yıl sonu değeri düşünün. 5. yıl için yüzde büyüme oranı -%50’dir. Ortaya çıkan AAGR %5,2 olacaktır; ancak 1. yılın başlangıç değerinden ve 5. yılın bitiş değerinden performansın %0 getiri sağladığı görülmektedir. Duruma bağlı olarak, bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) hesaplamak daha yararlı olabilir.

CAGR, bir yatırımın getirilerini yumuşatır veya periyodik getirilerin oynaklığının etkisini azaltır.

CAGR için formül

C A G R = Biten Bakiye Başlangıç dengesi 1 # yıl 1 YBBO = frac{text{Bitiş Bakiyesi}}{text{Başlangıç Bakiyesi}}^{frac{1}{text{# Yıl}}} – 1C A G R = Başlangıç ​​Bakiyesi Bitiş Bakiyesi # Yıl 1 ​− 1

1’den 4’e kadar olan yıllar için yukarıdaki örneği kullanarak, CAGR şuna eşittir:

C A G R = $ 200 , 000 $ 100 , 000 1 4 1 = 18.92 % YBBO = frac{.000}{.000}^{frac{1}{4}}- 1 = 18,92%C A G R =$ 1 0 0 , 0 0 0 $ 2 0 0 , 0 0 0 ​4 1 ​−1 =1 8 . 9 2 %

İlk dört yıl boyunca AAGR ve CAGR birbirine yakındır. Bununla birlikte, 5. yıl YBBO denkleminde hesaba katılırsa (-%50), sonuç %0 olur ve bu da %5,2’lik AAGR’nin sonucuyla keskin bir tezat oluşturur.

AAGR’nin sınırlamaları

AAGR, periyodik yıllık getirilerin basit bir ortalaması olduğu için, ölçü, fiyatının oynaklığı ile hesaplandığı şekliyle, yatırıma dahil olan genel riskin herhangi bir ölçüsünü içermez. Örneğin, bir portföy bir yıl net %15, sonraki yıl %25 büyürse, yıllık ortalama büyüme oranı %20 olarak hesaplanır.

Bu amaçla, ilk yılın başından yıl sonuna kadar yatırımın geri dönüş oranında meydana gelen dalgalanmalar hesaplamalara dahil edilmemekte ve ölçümlerde bazı hatalara yol açmaktadır.

İkinci bir sorun, basit bir ortalama olarak getirilerin zamanlamasını umursamamasıdır. Örneğin, yukarıdaki örneğimizde, 5. yılda %50’lik keskin bir düşüşün, toplam ortalama yıllık büyüme üzerinde yalnızca mütevazı bir etkisi vardır. Bununla birlikte, zamanlama önemlidir ve bu nedenle, zaman zincirli büyüme oranlarının ne kadar önemli olduğunu anlamada CAGR daha yararlı olabilir.

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı (AAGR) Size Ne Anlatıyor?

Ortalama yıllık büyüme oranı (AAGR), nakit akışları veya yatırım getirileri gibi finansal ölçütlerin uzun vadeli eğilimlerini tanımlar. AAGR size yıllık getirinin (ortalama olarak) ne olduğunu söyler, ancak bileşik hesaplamayı dikkate almaz.

Ortalama Yıllık Büyüme Hızının Sınırlamaları Nelerdir?

Hem pozitif hem de negatif getiriler varsa, AAGR büyüme oranını olduğundan fazla tahmin edebilir. Ayrıca, fiyat oynaklığı gibi ilgili riskin herhangi bir ölçüsünü içermez ve getirilerin zamanlamasını da etkilemez.

Ortalama Yıllık Büyüme Hızının Bileşik Yıllık Büyüme Hızından (CAGR) Farkı Nedir?

Ortalama yıllık büyüme oranı (AAGR) ortalama artıştır. Doğrusal bir ölçüdür ve bileşik oluşturmayı hesaba katmaz. Bu arada, bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) bunu yapar ve bir yatırımın getirilerini yumuşatarak getiri oynaklığının etkisini azaltır.

Ortalama Yıllık Büyüme Oranını (AAGR) Nasıl Hesaplarsınız?

Ortalama yıllık büyüme oranı (AAGR), bir dizi büyüme oranının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button