Muhasebe Politikaları Nedir ve Nasıl Kullanılır? Örneklerle

Muhasebe Politikaları Nelerdir?

Muhasebe politikaları, bir şirketin finansal tablolarını hazırlamak için kullanılan yönetim ekibi tarafından uygulanan özel prosedürlerdir. Bunlar, herhangi bir muhasebe yöntemini, ölçüm sistemlerini ve açıklamaların sunulmasına yönelik prosedürleri içerir. Muhasebe politikaları, ilkelerin muhasebe kuralları olması ve politikaların bir şirketin bu kurallara bağlı kalma biçimi olması bakımından muhasebe ilkelerinden farklıdır.

Temel Çıkarımlar

 • Muhasebe politikaları, bir şirketin finansal tabloları hazırlamak için kullandığı prosedürlerdir.
 • Kural olan muhasebe ilkelerinden farklı olarak, muhasebe politikaları bu kurallara uyulmasını sağlayan standartlardır.
 • Muhasebe politikaları, kazançları yasal olarak manipüle etmek için kullanılabilir.
 • Bir şirketin muhasebe politikalarındaki tercihi, yönetimin kazançlarını raporlamada agresif mi yoksa tutucu mu olduğunu gösterecektir.
 • Muhasebe politikalarının hala genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) uyması gerekmektedir.

Muhasebe Politikaları Nasıl Kullanılır?

Muhasebe politikaları, bir şirketin finansal tablolarını nasıl hazırladığını yöneten bir dizi standarttır. Bu politikalar özellikle amortisman yöntemleri, şerefiyenin tanınması, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinin hazırlanması, envanter değerlemesi ve finansal hesapların konsolidasyonu gibi karmaşık muhasebe uygulamalarıyla ilgilenmek için kullanılır. Bu politikalar şirketten şirkete farklılık gösterebilir ancak tüm muhasebe politikalarının genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (GAAP) ve/veya uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uyması gerekir.

Muhasebe ilkeleri, bir şirketin faaliyet göstermesinin beklendiği bir çerçeve olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, çerçeve biraz esnektir ve bir şirketin yönetim ekibi, şirketin finansal raporlaması için avantajlı olan belirli muhasebe politikalarını seçebilir. Muhasebe ilkeleri zaman zaman hoşgörülü olduğundan, bir şirketin özel politikaları çok önemlidir.

Bir şirketin muhasebe politikalarına bakmak, kazançları bildirirken yönetimin muhafazakar mı yoksa agresif mi olduğunu işaret edebilir. Bu, kazançların kalitesini değerlendirmek için kazanç raporlarını incelerken yatırımcılar tarafından dikkate alınmalıdır. Ayrıca, bir şirketin mali tablolarını incelemek için tutulan dış denetçiler, GAAP’a uyduklarından emin olmak için şirketin politikalarını incelemelidir.

Önemli

Şirket yönetimi, belirli bir stok değerleme yöntemi seçmek gibi, kendi finansal raporlamaları için avantajlı olan muhasebe politikalarını seçebilir.

Muhasebe Politikası Örneği

Muhasebe politikaları, kazançları yasal olarak manipüle etmek için kullanılabilir. Örneğin, şirketlerin ortalama maliyeti, ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya son giren ilk çıkar (LIFO) muhasebe yöntemlerini kullanarak envantere değer vermesine izin verilir. Ortalama maliyet yöntemine göre, bir şirket bir ürünü sattığında, satılan malın maliyetini (COGS) belirlemek için muhasebe döneminde üretilen veya edinilen tüm envanterin ağırlıklı ortalama maliyeti kullanılır. FIFO envanter maliyeti yöntemine göre, bir şirket bir ürünü sattığında, ilk üretilen veya edinilen envanterin maliyeti satılmış sayılır. LIFO yönteminde bir ürün satıldığında, en son üretilen stoğun maliyeti satılmış sayılır.

Envanter fiyatlarının yükseldiği dönemlerde, bir şirket bu muhasebe politikalarını kazançlarını artırmak veya azaltmak için kullanabilir. Örneğin, imalat sanayindeki bir şirket, ayın ilk yarısında birim başına 10 dolardan ve ayın ikinci yarısında birim başına 12 dolardan envanter satın alıyor. Şirket, 10 dolardan toplam 10 birim ve 12 dolardan 10 birim satın alır ve tüm ay boyunca toplam 15 birim satar.

Şirket FIFO kullanıyorsa, satılan malın maliyeti: (10 x 10$) + (5 x 12$) = 160$’dır. Ortalama maliyeti kullanırsa, satılan malın maliyeti: (15 x 11 $) = 165 $ olur. LIFO kullanıyorsa, satılan malın maliyeti: (10 x 12$) + (5 x 10$) = 170$’dır. Bu nedenle, satılan malın maliyetini en aza indirmek ve kazancı artırmak için fiyatların yükseldiği dönemlerde FIFO yöntemini kullanmak avantajlıdır.

Muhasebe Politikaları ve İlkeleri Arasındaki Fark Nedir?

Bir muhasebe ilkesi, bir yönetim organı tarafından ortaya konan standartlaştırılmış bir kural olsa da, bir muhasebe politikası, yönetim tarafından kurala uymak ve mali tablolar oluşturmak için kullanılan yöntem veya kılavuzdur.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP), Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından kabul edilen muhasebe standartlarıdır. Belirli muhasebe ilkeleri yönetimin takdir yetkisine izin verir ve muhasebe politikalarının devreye girdiği yer burasıdır.

Muhasebe Politikalarına Bazı Örnekler Nelerdir?

Muhasebe ilkeleri, kuralların bir duruma nasıl uygulanacağı konusunda hareket alanı sağladığında, bir işletmede muhasebe politikaları ortaya çıkar. Yönetim takdirini içeren durumlar şunları içerir:

 • Envanter değerlemesi
 • yatırımların değerlemesi
 • sabit varlıkların değerlemesi
 • amortisman yöntemleri
 • Ar-Ge Maliyetleri
 • Yabancı para birimi çevirisi

İhtiyatlı ve Agresif Muhasebe Arasındaki Fark Nedir?

İhtiyatlı muhasebe, geliri olduğundan az gösterme ve/veya giderleri olduğundan fazla gösterme eğiliminde olan muhasebe politikalarını kullanır. Öte yandan, agresif muhasebe, geliri abartma ve/veya giderleri olduğundan az gösterme eğiliminde olan politikalar kullanır.

Muhafazakar muhasebe politikaları uygulayan bir şirket cari yılda daha düşük kazanç elde ederken, agresif muhasebe politikaları uygulayan bir şirket cari yılda daha iyi finansal performans gösterecektir. Muhafazakar muhasebe politikaları uzun vadede daha iyi finansal performansa yönelirken, agresif muhasebe politikaları uzun vadede finansal performansta düşüşe yol açma eğilimindedir.

Alt çizgi

Muhasebe politikaları, tüm muhasebe politikalarının uyması gereken muhasebe kuralları olan muhasebe ilkelerinden farklıdır. Bir şirketin yönetim ekibi, firmanın finansal raporlaması için avantajlı olan belirli muhasebe politikalarını seçebilir. Ekip, bir şirketin finansal performansının belirli bir yılda nasıl görüneceğini belirleyecek olan muhafazakar veya agresif muhasebe politikaları kullanabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button