Muhasebe Getiri Oranı (ARR): Tanım, Nasıl Hesaplanır ve Örnek

Muhasebe Getiri Oranı (ARR) Nedir?

Muhasebe getiri oranı (ARR), ilk yatırımın maliyetiyle karşılaştırıldığında, bir yatırım veya varlık için beklenen getiri oranını yansıtan bir formüldür. ARR formülü, bir varlığın veya projenin ömrü boyunca beklenebilecek oranı veya getiriyi elde etmek için bir varlığın ortalama gelirini şirketin ilk yatırımına böler. ARR, bir işi sürdürmenin ayrılmaz bir parçası olabilecek paranın veya nakit akışlarının zaman değerini dikkate almaz.

Temel Çıkarımlar

 • Muhasebe getiri oranı (ARR) formülü, bir projenin yıllık getiri yüzdesini belirlemede yardımcı olur.
 • ARR, ortalama yıllık kâr / ilk yatırım olarak hesaplanır.
 • ARR, her projeden beklenen getiri oranını sağladığından, birden fazla proje düşünüldüğünde yaygın olarak kullanılır.
 • ARR’nin sınırlamalarından biri, projenin ömrü boyunca farklı nakit akışları sağlayan yatırımlar arasında ayrım yapmamasıdır.
 • ARR, bir yatırımcının bir yatırım veya proje için kabul edeceği minimum getiri olan ve belirli bir risk düzeyi için onları telafi eden gerekli getiri oranından (RRR) farklıdır.
1:41

Getiri oranı

Muhasebe Getiri Oranını (ARR) Anlamak

Muhasebe getiri oranı, bir yatırımın karlılığını hızlı bir şekilde hesaplamak istiyorsanız yararlı olan bir sermaye bütçeleme metriğidir. İşletmeler, ARR’yi öncelikle birden çok projeyi karşılaştırmak, her bir projenin beklenen getiri oranını belirlemek veya bir yatırım veya satın alma kararına yardımcı olmak için kullanır.

ARR, projeyle ilişkili amortisman da dahil olmak üzere her türlü olası yıllık giderleri etkiler. Amortisman, bir sabit kıymetin maliyetinin, varlığın faydalı ömrü boyunca yıllık olarak dağıtıldığı veya giderleştirildiği yararlı bir muhasebe kuralıdır. Bu, şirketin ilk hizmet yılında bile varlıktan hemen kar elde etmesini sağlar.

ARR’nin Formülü

Getiri muhasebesi oranı için formül aşağıdaki gibidir:

A R R = A v e r a g e A n n sen a ben P r Ö f i t ben n i t i a ben ben n v e s t m e n t ARR = frac{Ortalama, Yıllık, Kar}{Başlangıç, Yatırım}AR R = _ilk yatırım _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ORTALAMA YILLIK KÂR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Muhasebe Getiri Oranı (ARR) Nasıl Hesaplanır?

 1. Yatırımdan elde edilen yıllık net kârı hesaplayın; bu, gelir eksi proje veya yatırımın uygulanmasına ilişkin yıllık maliyet veya giderleri içerebilir.
 2. Yatırım, maddi duran varlık (PP&E) gibi sabit bir varlıksa, yıllık net karı elde etmek için yıllık gelirden her türlü amortisman giderini çıkarın.
 3. Yıllık net karı, varlığın veya yatırımın ilk maliyetine bölün. Hesaplamanın sonucu bir ondalık sayı verecektir. Getiri yüzdesini bir tam sayı olarak göstermek için sonucu 100 ile çarpın.

Muhasebe Getiri Oranı Örneği (ARR)

Örnek olarak, bir işletme, ilk yatırımı 250.000 ABD Doları olan ve önümüzdeki beş yıl için gelir elde edeceğini tahmin eden bir projeyi düşünmektedir. Şirket ARR’yi şu şekilde hesaplayabilir:

 • İlk yatırım: 250.000 $
 • Yıllık beklenen gelir: 70.000 $
 • Zaman çerçevesi: 5 yıl
 • ARR hesaplaması: 70.000 ABD Doları (yıllık gelir) / 250.000 ABD Doları (ilk maliyet)
 • ARR = %0,28 veya %28

Muhasebe Getiri Oranı ve Gerekli Getiri Oranı

ARR, ilk nakit harcamasına dayalı olarak bir yatırımdan elde edilen yıllık yüzde getiridir. Diğer bir muhasebe aracı olan, engel oranı olarak da bilinen gerekli getiri oranı (RRR), bir yatırımcının bir yatırım veya proje için kabul edebileceği ve belirli bir risk düzeyi için onları telafi eden minimum getiridir.

Gerekli getiri oranı (RRR), temettü iskonto modeli veya sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli kullanılarak hesaplanabilir.

RRR, her biri farklı bir risk toleransına sahip olduğu için yatırımcılar arasında değişebilir. Örneğin, riskten kaçınan bir yatırımcı, yatırımdan kaynaklanan herhangi bir riski telafi etmek için muhtemelen daha yüksek bir getiri oranına ihtiyaç duyacaktır. Risk tolerans seviyenize göre bir yatırımın değerli olup olmayacağını belirlemek için ARR ve RRR dahil olmak üzere birden fazla finansal ölçüt kullanmak önemlidir.

Muhasebe Getiri Oranının (ARR) Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar

Muhasebe getiri oranı, karmaşık matematik gerektirmeyen basit bir hesaplamadır ve bir projenin yıllık getiri oranını belirlemede yardımcı olur. Bu sayede yöneticilerin ARR’yi gerekli minimum getiri ile kolayca karşılaştırmasına olanak tanır. Örneğin, bir projenin minimum getirisi %12 ve ARR %9 ise, bir yönetici projeye devam etmemesi gerektiğini bilecektir.

ARR, yatırımcıların veya yöneticilerin bir projenin getirisini, zaman çerçevesini veya ödeme planını değil, yalnızca karlılığı veya eksikliğini dikkate almaya gerek duymadan hızlı bir şekilde karşılaştırması gerektiğinde kullanışlı olur.

Dezavantajları

Avantajlarına rağmen, ARR’nin sınırlamaları vardır. Paranın zaman değerini dikkate almaz. Paranın zaman değeri, şu anda mevcut olan paranın, potansiyel kazanma kapasitesi nedeniyle gelecekte aynı miktardan daha değerli olduğu kavramıdır.

Başka bir deyişle, iki yatırım eşit olmayan yıllık gelir akışları sağlayabilir. İlk yıllarda bir proje daha fazla gelir getirirse ve diğer proje sonraki yıllarda gelir getirirse, ARR projeye daha erken kâr getiren daha yüksek bir değer atamaz ve bu daha fazla para kazanmak için yeniden yatırılabilir.

Paranın zaman değeri, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini belirlemeye çalıştığı için bir yatırımın değerini daha iyi belirleyen indirgenmiş nakit akışı modelinin ana kavramıdır.

Muhasebe getiri oranı, uzun vadeli projelerin artan riskini ve uzun dönemlerle ilişkili artan belirsizliği dikkate almaz.

Ayrıca ARR, nakit akışı zamanlamasının etkisini dikkate almaz. Diyelim ki bir yatırımcı, ilk nakit harcaması 50.000 $ olan beş yıllık bir yatırım düşünüyor, ancak yatırım dördüncü ve beşinci yıllara kadar herhangi bir gelir getirmiyor.

Bu durumda, ARR hesaplaması ilk üç yıldaki nakit akışı eksikliğini hesaba katmazken, gerçekte yatırımcının projeden herhangi bir pozitif nakit akışı olmadan ilk üç yıla dayanabilmesi gerekir.

Artıları

 • Bir projenin yıllık getiri oranını belirler

 • Minimum getiri oranıyla basit karşılaştırma

 • Kullanım kolaylığı/Basit Hesaplama

 • Net karlılık sağlar

Eksileri

 • Paranın zaman değerini dikkate almaz

 • Uzun vadeli riski hesaba katmaz

 • Nakit akışı zamanlamasını hesaba katmaz

Amortisman Muhasebe Getiri Oranını Nasıl Etkiler?

Amortisman, muhasebe getiri oranını azaltacaktır. Amortisman doğrudan bir maliyettir ve bir varlığın değerini veya bir şirketin kârını azaltır. Bu nedenle, herhangi bir maliyet gibi bir yatırımın veya projenin geri dönüşünü azaltacaktır.

Getiri Oranının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Karar Kuralları Nelerdir?

Bir şirkete yatırım yapmak için birden fazla proje seçeneği sunulduğunda, karar kuralı, bir şirketin getirisi en az sermaye maliyetine eşit olduğu sürece, en yüksek muhasebe getiri oranına sahip projeyi kabul etmesi gerektiğini belirtir.

ARR ve IRR Arasındaki Fark Nedir?

ARR ve IRR arasındaki temel fark, IRR’nin indirimli bir nakit akışı formülü, ARR’nin ise indirimsiz bir nakit akışı formülü olmasıdır. İndirgenmemiş bir nakit akışı formülü, bir varlık veya proje tarafından üretilecek gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini dikkate almaz. Bu bağlamda, ARR, paranın zaman değerini içermez, bu sayede bir doların değeri bugün yarına göre daha değerlidir çünkü yatırım yapılabilir.

Alt çizgi

Muhasebe getiri oranı (ARR), yatırımcıların ve yöneticilerin bir varlığın veya projenin karlılığını belirlemesine olanak tanıyan basit bir formüldür. Kullanım kolaylığı ve karlılığı belirlemesi nedeniyle karar vermede kullanışlı bir araçtır. Ancak formül, bir yatırımın veya projenin gerçek değerini belirlemeye yardımcı olan bir yatırımın veya projenin nakit akışlarını, genel geri dönüş zaman çizelgesini ve diğer maliyetleri dikkate almaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button