Kaymakamlık Sınavı 2022 Konuları

KYM Soru Sayıları

 • Türkçe (14 soru)
 • Ekonomi (12 soru)
 • Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10 soru)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4 soru)
 • Anayasa Hukuku (13 soru)
 • İdare Hukuku (18 soru)
 • Türkiye’nin İdari Yapısı (14 soru)
 • Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru)
 • Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6 soru)

56 Ders / Ekonomi ve Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

 

9 Kanun / Anayasa Hukuku

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

 2. Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu

 3. Siyasi Partiler Kanunu

 4. Milletvekili Seçimi Kanunu

 5. Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

 6. Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

 7. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

 8. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

 9. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

84 Kanun / İdare Hukuku

 1. Vergi Usul Kanunu

 2. İlköğretim Ve Eğitim Kanunu

 3. Devlet Memurları Kanunu

 4. Gecekondu Kanunu

 5. Umumi Hıfzısıhha Kanunu

 6. Dâhiliye Memurları Kanunu

 7. Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

 8. Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu

 9. Danıştay Kanunu

 10. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu

 11. İdari Yargılama Usulü Kanunu

 12. Tapu Kanunu

 13. Yardım Toplama Kanunu

 14. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

 15. Çevre Kanunu

 16. Devlet İhale Kanunu

 17. Türk Bayrağı Kanunu

 18. Karayolları Trafik Kanunu

 19. Olağanüstü Hal Kanunu

 20. Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu

 21. Kamulaştırma Kanunu

 22. Kamu Konutları Kanunu

 23. Boğaziçi Kanunu

 24. Toplu Konut Kanunu

 25. Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun

 26. Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun

 27. Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

 28. İmar Kanunu

 29. Serbest Bölgeler Kanunu

 30. Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu

 31. Kadastro Kanunu

 32. Kıyı Kanunu

 33. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu

 34. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

 35. Mera Kanunu

 36. Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu

 37. Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

 38. Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu

 39. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 40. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 41. Kamu İhale Kanunu

 42. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

 43. Karayolu Taşıma Kanunu

 44. Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

 45. Elektronik İmza Kanunu

 46. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve

 47. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu

 48. Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu

 49. Nüfus Hizmetleri Kanunu

 50. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 51. Kurumlar Vergisi Kanunu

 52. İskân Kanunu

 53. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

 54. Harcırah Kanunu

 55. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu

 56. Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

 57. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

 58. Sivil Savunma Kanunu

 59. Askeralma Kanunu

 60. Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

 61. Tebligat Kanunu

 62. Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 63. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle

 64. Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 65. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

 66. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 67. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu

 68. Türk Bayrağı Tüzüğü

 69. Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 70. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

 71. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 72. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 73. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 74. Taşınır Mal Yönetmeliği

 75. Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği

 76. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 77. Taşınmaz Mal Zilyetliğineyapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Veesaslarına Dair Yönetmelik

 78. Kamu Konutları Yönetmeliği

 79. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 80. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

 81. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas Ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik

 82. Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

 83. Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 84. Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik

58 Kanun / Türkiye’nin İdari Yapısı

 1. İl İdaresi Kanunu

 2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu

 3. Emniyet Teşkilat Kanunu

 4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

 5. Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu

 6. Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu

 7. Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun

 8. Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu

 9. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

 10. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

 11. Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun

 12. Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun

 13. Sayıştay Kanunu

 14. Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu

 15. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu

 16. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun

 17. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 18. Kapadokya Alanı Hakkında Kanun

 19. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 1)

 20. Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 2)

 21. Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 3)

 22. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 4)

 23. Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 5)

 24. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 6)

 25. Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 7)

 26. Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 8)

 27. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 9)

 28. Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 10)

 29. Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 11)

 30. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 12)

 31. İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 14)

 32. Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 23)

 33. Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 34)

 34. Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 38)

 35. Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun

 36. Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 47)

 37. Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 49)

 38. Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 63)

 39. Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 68)

 40. Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 74)

 41. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 77)

 42. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 43. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

 44. İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

 45. Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği

 46. Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 47. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

 48. Makine Ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

 49. Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği

 50. Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 51. Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği

 52. Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

 53. Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 54. Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 55. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 56. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

 57. Kamu İktisadi Teşebbüsleri

 58. Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

24 Kanun / Mahallî İdareler

 1. İl Özel İdaresi Kanunu

 2. Belediye Kanunu

 3. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 4. Köy Kanunu

 5. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu

 6. Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun

 7. Belediye Gelirleri Kanunu

 8. Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu

 9. Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun

 10. İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun

 11. Sulama Birlikleri Kanunu

 12. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik

 13. Belediye Zabıta Yönetmeliği

 14. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği

 15. Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği

 16. İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

 17. Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğiköy Ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy Ve

 18. Mahalle Muhtarları Ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının Ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik

 19. Köykorucuları Yönetmeliği

 20. Kent Konseyi Yönetmeliği

 21. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

 22. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

 23. Belediye Zabıta Yönetmeliği

 24. Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

 

50 Kanun / İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı

 1. Kimlik Belirleme Kanunu

 2. Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

 3. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 4. Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun

 5. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu

 6. Terörle Mücadele Kanunu

 7. Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu

 8. Milletlerarası Tahkim Kanunu

 9. Türk Medeni Kanunu

 10. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

 11. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu

 12. Topluma Kazandırma Kanunu

 13. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 14. Basın Kanunu

 15. Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

 16. Türk Ceza Kanunu

 17. Dernekler Kanunu

 18. Ceza Muhakemesi Kanunu

 19. Kabahatler Kanunu

 20. Adlî Sicil Kanunu

 21. Engelliler Hakkında Kanun

 22. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

 23. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

 24. Pasaport Kanunu

 25. Tanık Koruma Kanunu

 26. Vakıflar Kanunu

 27. Elektronik Haberleşme Kanunu

 28. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

 29. Türk Vatandaşlığı Kanunu

 30. Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

 31. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

 32. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

 33. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 34. Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu

 35. Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun

 36. Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 37. Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

 38. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 39. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 40. Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 41. Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik

 42. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 43. Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 44. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

 45. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

 46. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

 47. İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 48. İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

 49. 6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 50. İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button