İktisat Öğrencilerinin Okuması Gereken Kitaplar

Toplumsal değerler ve ekonomi arasındaki teması araştıran eserleri bir araya topladık. İktisadi değişimlerin toplum üzerindeki tesirlerini ve Türk, İslam ve Dünya iktisadını ele alan eserler;

Ticaret Ve Faiz – Abdülaziz Bayındır

Bu çalışmamızda sahasında ilk sayılacak bölümler vardır. En mühimi faizin değişik bir yaklaşımla ele alındığı bölümlerdir. Bu bölümlerde altın, gümüş, arpa, buğday, hurma ve tuz satışını düzenleyen hadislerin, ayetlere ilâve bir hüküm getirmediği, aksine alım satım adı altında faizli işlem yapılmasını engellediği meydana çıkarılmıştır. Oysaki bugüne kadar hadislerin başka bir sahayı düzenlediği varsayılmış; faiz, anlaşılamaz ve içinden çıkılamaz hâle getirilmiştir. Bu yeni yaklaşımla konu, değişik bir boyut kazanmıştır.

İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi – John Maynard Keynes 

Uluslarası ticaret, olduğu gibi kalacak yani dış pazarlara yapılmış satışlar ve dışarıdan alma sınırlamalarının yurtiçi istihdamı umutsuzca sürdürmede müracat edilen bir deva olmaktan çıkması, bu hususta sağlanan başarının işsizlik problemini pazar mücadelesinde durumu kötüleştirilen ülkeye aktarılmasına bağlı olacaktı.

Kapitalist Üretimin Eleştirel Bir Tahlili / Sermayenin Üretim Süreci – Karl Marx

Ekonomi biçimlerinin tahlilinde ne mikroskoptan yararlanılabilir, ne de kimyasal ayıraçlardan. Her ikisinin de yerini, soyutlama olgusu almalıdır.

Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor ? – Joseph E. Stiglitz 

“Siyaset ve ekonominin finansal elitler tarafından nasıl ele geçirildiğinin herkes tarafından anlaşılabilir bir açıklaması.” Ian Pindar, Guardian

Ulusların Zenginliği – Adam Smith

Dolayısıyla, yalnızca iktisatçıların değil, toplumsal bilimlerden biri ile uğraşan her bireyin Adam Smith’in Ulusların Zenginliği’ni, Marx’ın Kapital’ini, Marshall’ın Ekonominin İlkeleri’ni ve Keynes’in Genel Teori’sini okumaları toplumsal olayların bütününü kavramaları yönünden çok yararlıdır.

Emperyalizm Sosyalizm ve Türkiye – Korkut Boratav

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü emekli öğretim üyesi Korkut Boratav, yalnızca iktisat bölümünde değil, sosyal bilimlerin değişik disiplinlerinde çok mühim katkılarda bulunmuş dünyaca ünlü bir bilim insanıdır.

Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı – Max Weber

Weber’in kuramlarını anlama, bilgisinin genişliğini, ilgi alanının kapsamını ve çözümleme gücünü belirleme bakımından başvurulabilecek en ideal yapıtı bu cilttir, denebilir. T. Parsons

Neoliberalizmin Kısa Tarihi – David Harvey

Harvey’in de işaret ettiği gibi neoliberalizmin hücumu altındaki bütün sınıfsal kesimler, ekstra toplanma kanalları yaratmaya, birbiriyle etkileşime geçmeye ve yeni mücadele alanları açmaya, bu sömürücü düzene her geçen gün daha da kuvvetli cevaplar vermeye devam ediyor ve edecek.

Ekonomi Politik – P. Nikitin

Kitap, başlangıcı ve ortalarına doğru biraz ekonomi politik biraz SSCB’yi anlatıyor ama sonlara doğru nerdeyse tamamen SSCB propagandası. Ekonomi politik ve Marksizmle ilgilenen arkadaşların mutlaka okuması gereken bir kaynak.

Kapital’i Anlamak Marx’ın İktisat Teorisi – Duncan K. Foley

Foley sistematik bir sırayla ele aldığı konuların her biri için Marx’ın yapıtlarındaki bölümlere direk göndermeler yaparak, aynı vakitte Marx’ı kendi iktisat metinlerinden takip edecek okuyucular İçin bir yol haritası sunuyor.

Emperyalist Ekonomizm Marksizmin Bir Karikatürü – Vladimir İlyiç Lenin

Vladimir İlyiç Ulyanov, bilinen adıyla Lenin, Rus sosyalist devrimci ve politikacı. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu.

Avrasya Mucizesi – Jack Goody

Jack Goody, bu Avrupa-merkezci dünya görüşünü sistematik bir biçimde çürütüyor ve Avrupa mucizesinden ziyade bir AvrAsya mucizesinden bahsediyor. Bu mucize, Tunç çağı şehir devriminden itibaren yaşanmaya başlamış ve Avrupa’dan evvelce Ortadoğu, Hindistan ve Çin’i etkilemiştir. Bu çerçevede, Doğu ile Batı arasında yaşanan uzun süreli bilgi alışverişi münavebeli (dönüşümlü) bir üstünlüğe zemin hazırlamıştır. Goody’nin gerek indirgemeciliği gerekse sürekli üstünlük mefhumunu reddeden münavebe yaklaşımına göre taraflardan birinin üstünlüğünü kesinlikle diğerinin avantajı takip etmiştir. Bu münavebe halen de yaşanmaktadır: Batı’nın halihazırdaki avantajı konumunu yakın vakitte Doğu’ya bırakacak gibi görünmektedir.

Kapitalizmin Çöküşü – Richard A. Posner

Sadece örtmeceden yana varlıklı kısır bir sözcük dağarcığı, ekonominin başına gelenleri “ekonomik durgunluk” ismini veriyor. Oysa bunun çok ötesinde bulunmaktayız. 1930’ların Büyük Bunalımı”ndan bu yana en büyük ekonomik krizin ortasında bulunuyoruz.

Toambapiklerde Ekonomi Gerçekçi Bir Masal – Laurent Cordonnier

Laurent Cordonnier, Toambapiklerde Ekonomi isimli kitabında, iktisadın belli başlı fenomenlerini kurgusal bir ada topluluğu üzerinden hikâye ederek anlatmayı deniyor. Kendi kendine yeten huzurlu bir tarımsal ekonomi, ileri bir kapitalist topluma dönüşmeye çalışıyor ve tabii bu, hiç de basit olmuyor. İlgi çekici ve belki tanıdık, hayli ciddi bir sürü problem çıkıyor ortaya. Masalın kahramanı ve bu dönüşümün öncüsü, IMF, Dünya Bankası gibi küresel otoritelerin ekonomiye bir el atsın diye adaya gönderdiği bir ekonomist.

Emperyalizm ve Küresel Ekonomi Politik – Alex Callinicos

Alex Callinicos, Emperyalizm ve Politik Ekonomi’de günümüzün en mühim siyasi ve entelektüel tartışmalarından birine müdahalede bulunuyor. ABD’nin geçen on yıldaki küresel politikaları aslında de yeni bir emperyalizm çağında hayat sürdüğümüz şeklindeki süregelen inancı güçlendirmiştir. Peki ama bu fikir doğru mudur ve “emperyalizm” ne manaya gelmektedir?

Zihniyet ve Din İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı – Prof. Dr. Sabri F. Ülgener 

Kitap, din sosyolojisi ve bilhassa din ve zihniyet teması üstünde Max Weber’in çığır açan görüşlerine toplu ve kritik bir bakışla yola çıkıyor. Kendi kültür çevremizde konunun sınırlarını çizerken, ağırlığın üst perdece monoton şer’i kurullardan yalın ve içten kıssaları ile tasavvufa kaydırıldığı gözden kaçmayacaktır. Kitap özü ve anlam derinliğini vakit geçtikçe kaybetmiş bir kültürün sığ ve kuru görünümü ile son buluyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button