Fayda-Maliyet Oranı (BCR): Tanım, Formül ve Örnek

Fayda-Maliyet Oranı (BRC) Nedir?

Fayda-maliyet oranı (BCR), önerilen bir projenin göreceli maliyetleri ve faydaları arasındaki genel ilişkiyi özetlemek için bir maliyet-fayda analizinde kullanılan bir orandır. BCR parasal veya nitel terimlerle ifade edilebilir. Bir projenin BCR’si 1.0’dan büyükse, projenin firmaya ve yatırımcılarına pozitif bir net bugünkü değer sağlaması beklenir.

Temel Çıkarımlar

  • Fayda-maliyet oranı (BCR), parasal veya nitel terimlerle ifade edilen, önerilen bir projenin nispi maliyetleri ve faydaları arasındaki ilişkiyi gösteren bir göstergedir.
  • Bir projenin BCR’si 1.0’dan büyükse, projenin firmaya ve yatırımcılarına pozitif bir net bugünkü değer sağlaması beklenir.
  • Bir projenin BCR’si 1.0’dan düşükse, projenin maliyetleri faydalarından daha fazladır ve dikkate alınmamalıdır.

Fayda-Maliyet Oranı (BCR) Nasıl Çalışır?

Fayda-maliyet oranları (BCR’ler), yeni bir projeyi üstlenmenin toplam para değerini analiz etmek için sermaye bütçelemesinde sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, büyük projeler için maliyet-fayda analizlerini doğru yapmak zor olabilir, çünkü miktarını belirlemesi zor olan pek çok varsayım ve belirsizlik vardır. Bu nedenle, genellikle çok çeşitli potansiyel BCR sonuçları vardır.

BCR ayrıca ne kadar ekonomik değer yaratılacağına dair herhangi bir fikir sağlamaz ve bu nedenle BCR genellikle bir projenin uygulanabilirliği ve iç verim oranının (IRR) iskonto oranını ne kadar aştığı hakkında kabaca bir fikir edinmek için kullanılır. , şirketin ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) – bu sermayenin fırsat maliyeti.

BCR, bir projenin önerilen toplam nakit faydasının, projenin önerilen toplam nakit maliyetine bölünmesiyle hesaplanır. Rakamları bölmeden önce, projenin önerilen ömrü boyunca ilgili nakit akışlarının net bugünkü değeri – kurtarma/iyileştirme maliyetleri dahil nihai değerleri dikkate alarak – hesaplanır.

BCR Size Ne Diyor?

Bir projenin BCR’si 1.0’dan büyükse, projenin pozitif bir net bugünkü değer (NPV) sağlaması beklenir ve DCF hesaplamalarında kullanılan iskonto oranının üzerinde bir iç getiri oranına (IRR) sahip olur. Bu, projenin nakit akışlarının NBD’sinin maliyetlerin NBD’sinden daha ağır bastığını ve projenin dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

BCR 1,0’a eşitse, oran beklenen kârların NPV’sinin maliyetlere eşit olduğunu gösterir. Bir projenin BCR’si 1.0’dan düşükse, projenin maliyetleri faydalarından daha fazladır ve dikkate alınmamalıdır.

BCR’nin Nasıl Kullanılacağına İlişkin Örnek

Örnek olarak, ABC şirketinin gelecek yıl bir apartmanın yenilenmesini içeren bir projenin karlılığını değerlendirmek istediğini varsayalım. Şirket, proje için gerekli ekipmanı satın almak yerine 50.000 $ karşılığında kiralamaya karar verir. Enflasyon oranı %2 ve yenilemelerin önümüzdeki üç yıl için şirketin yıllık karını 100.000 $ artırması bekleniyor.

Kiralamanın toplam maliyetinin NBD’sinin indirilmesi gerekmez, çünkü 50.000$’lık ilk maliyet peşin ödenir. Öngörülen faydaların NBD’si 288.388 ABD Doları veya (100.000 ABD Doları / (1 + 0,02)^1) + (100.000 ABD Doları / (1 + 0,02)^2) + (100,00 ABD Doları / (1 + 0,02)^3) şeklindedir. Sonuç olarak, BCR 5,77 veya 288,388 $ bölü 50,000 $’dır.

Bu örnekte şirketimizin BCR’si 5,77’dir, bu da projenin tahmini faydalarının maliyetlerinden önemli ölçüde fazla olduğunu gösterir. Ayrıca ABC şirketi, her 1 $’lık maliyet için 5.77 $’lık fayda bekleyebilir.

BCR sınırlamaları

BCR’nin birincil sınırlaması, bir yatırımın veya genişlemenin başarısı veya başarısızlığı birçok faktöre bağlı olduğunda ve öngörülemeyen olaylar tarafından baltalanabildiğinde, bir projeyi basit bir sayıya indirgemesidir. 1.0’ın üzerinde başarı anlamına gelir ve 1.0’ın altında başarısızlık anlamına gelen bir kuralı takip etmek yanıltıcıdır ve bir projede yanlış bir rahatlık duygusu sağlayabilir. BCR, iyi bilgilendirilmiş bir karar vermek için diğer analiz türleri ile birlikte bir araç olarak kullanılmalıdır.

Fayda-Maliyet Oranı (BRC) Ne İçin Kullanılır?

BRC, potansiyel bir projenin maliyetleri ve faydaları arasındaki bağlantıyı tanımlamak için maliyet-fayda analizinde kullanılır.

Fayda-Maliyet Oranını Nasıl Hesaplarsınız?

Fayda-Maliyet Oranı, bir projenin önerilen toplam nakit faydasının, projenin önerilen toplam nakit maliyetine bölünmesiyle belirlenir.

Fayda-Maliyet Oranının 1.0’ın Üzerinde Olması Ne Önerir?

1.0’ın üzerinde bir okuma, geniş bir düzeyde, bir projenin finansal olarak başarılı olması gerektiğini gösterir; 1.0 değeri, faydaların maliyetlere eşit olduğunu gösterir; ve 1.0’ın altındaki bir okuma, maliyetlerin faydaları gölgede bıraktığını gösterir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button