Çevre Ekonomisi Dersi Notları

Çevre ekonomisi, dünyadaki çevre politikalarının ekonomik etkilerini inceleyen bir ekonomi disiplinidir. Ana odak noktası, çevresel ve doğal kaynakların verimli tahsisi ve alternatif çevre politikalarının hava kirliliği, su kalitesi, toksik maddeler, katı atık ve küresel ısınma gibi çevresel zararlarla nasıl başa çıktığı üzerinedir.

  • Çevre ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin neden olduğu çevresel zarar ve sürdürülebilir kalkınma arayışı sonucu gelişen, gelişen bir disiplindir.
  • Çevre politikalarının tasarımı ve bunların uygulanmasıyla ilgilenir.
  • Çevre ekonomisi, verimsiz doğal kaynak tahsisi, piyasa başarısızlığı, olumsuz dışsallıklar ve kamu mallarının yönetimi gibi bir dizi konuyu ele alan neoklasik yaklaşıma dayanıyordu.

Çevre Ekonomisinin Kökenleri

Çevre ekonomisinin kökenleri, sanayileşmenin özellikle batı dünyasında bir patlama yaşadığı ve endüstriyel faaliyetten kaynaklanan kirliliğin giderek artan bir endişe haline geldiği 1960’lara dayanmaktadır. Çevresel aktivizm de çevresel bozulmanın algılanan olumsuz sonuçları nedeniyle artmaya başladı. Dünya, hızlı ekonomik büyümenin ve bunun çevreye olan sonuçlarının farkına vardı. Çevre ekonomistleri çevreyi, yeryüzünün sakinlerine kolaylıklar ve yaşam desteği işlevleri sağlayan bir doğal sermaye biçimi olarak görüyorlar. Çevre ekonomisi, verimsiz doğal kaynak tahsisi, piyasa başarısızlığı, olumsuz dışsallıklar ve kamu mallarının yönetimi gibi konuları ele alan neoklasik yaklaşıma dayanıyordu. Hareket zaman içinde geliştikçe, çevre ve ekonomi arasındaki ilişkiye dair diğer karmaşık ayrıntılar da ortaya çıktı. Çalışma, dünya çapında çağdaş çevre politikalarına ve düzenlemelerine yol açan güçlü çevresel argümanlar ve önermeler getirdi. 1972’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) başta olmak üzere yeni çevre kurumlarının kurulmasına yol açtı.

Çevre Ekonomisi Hakkında Notlar

  • Çevre ekonomisi, çevre sorunları ile ilgili bir ekonomi alt alanıdır. Yirmi birinci yüzyılda artan çevresel kaygılar nedeniyle yaygın olarak çalışılan bir konu haline gelmiştir. Çevre ekonomisi”, dünya çapında ulusal veya yerel çevre politikalarının ekonomik etkilerinin teorik veya ampirik çalışmalarını üstlenir. Özel konular arasında hava kirliliği, su kalitesi, toksik maddeler, katı atıklar ve küresel ısınma ile başa çıkmak için alternatif çevre politikalarının maliyetleri ve faydaları bulunmaktadır.
  • Çevre ekonomisi, ekolojik ekonominin, ekonomiyi doğal sermayeyi korumaya odaklanarak ekosistemin bir alt sistemi olarak vurgulamasıyla ekolojik ekonomiden ayrılır.
  • Çevre ekonomisinin merkezinde piyasa başarısızlığı kavramı yer alır. Piyasa başarısızlığı, piyasaların kaynakları verimli bir şekilde tahsis edemediği anlamına gelir.

Referanslar

  • https://www.nber.org/programs-projects/programs-working-groups
  • https://web.archive.org/web/20081031133858/http://www.ima.kth.se/utb/mj2694/pdf/Bergh.pdf
  • https://www.researchgate.net/publication/23647971_A_Matter_of_Opinion_How_Ecological_and_Neoclassical_Environmental_Economists_Think_about_Sustainability_and_Economics
  • https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/environmental-economics/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button