Aktif-Pasif Komitesi (ALCO): Tanım, Rol, Örnek

Aktif-Pasif Komitesi Nedir?

Fazla yönetimi olarak da bilinen bir aktif pasif komitesi (ALCO), yeterli getiri elde etmek amacıyla aktif ve pasiflerin yönetimini koordine eden bir denetim grubudur. Yöneticiler, bir şirketin varlıklarını ve yükümlülüklerini yöneterek, artan hisse senedi fiyatlarına dönüşebilecek net kazançları etkileyebilir.

Temel Çıkarımlar

  • Aktif-pasif komiteleri (ALCO’lar), bir şirketin veya bankanın varlık ve yükümlülüklerinin yönetiminin denetlenmesinden sorumludur.
  • Yönetim kurulu veya yönetim seviyesindeki bir APKO, bir kurum için bilanço içi ve bilanço dışı riskin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için önemli yönetim bilgi sistemleri (MIS) ve gözetim sağlar.
  • Bir APKO’nun stratejileri, politikaları ve prosedürleri, kurulun amaçları, hedefleri ve işletim standartları için risk toleransları ile ilgili olmalıdır.
  • ALCO’nun hedeflerinden biri, bankanın faiz geliri ve faiz gideri arasındaki farkını yönetirken yeterli likidite sağlamaktır.

Aktif-Pasif Komitelerini (ALCO) Anlamak

Yönetim kurulu veya yönetim seviyesindeki bir APKO, bir kurum için bilanço içi ve bilanço dışı riskin etkili bir şekilde değerlendirilmesi için önemli yönetim bilgi sistemleri (MIS) ve gözetim sağlar. Üyeler, faiz oranı riskini ve likidite değerlendirmesini bir bankanın işletim modeline dahil eder.

ALCO’nun hedeflerinden biri, bankanın faiz geliri ve faiz gideri arasındaki farkını yönetirken yeterli likidite sağlamaktır. Üyeler ayrıca yatırımları ve operasyonel riski de göz önünde bulundururlar.

APKO toplantıları en az üç ayda bir yapılmalıdır. Üye sorumlulukları tipik olarak piyasa riski toleranslarının yönetilmesini, uygun YBS’nin oluşturulmasını ve bankanın likidite ve fon yönetimi politikasının en az yılda bir kez gözden geçirilmesini ve onaylanmasını içerir.

Üyeler ayrıca bir beklenmedik durum fonlama planı geliştirir ve sürdürür, acil fonlama ihtiyaçlarını ve kaynaklarını gözden geçirir ve değişen olasılık ve ciddiyete sahip olumsuz senaryolara karşı likidite riskine maruz kalma durumlarını belirler.

Özel Hususlar

Bir APKO’nun stratejileri, politikaları ve prosedürleri, kurulun amaçları, hedefleri ve işletim standartları için risk toleransları ile ilgili olmalıdır. Stratejiler, likidite riski toleranslarını ifade etmeli ve fon yönetiminin merkezi unsurlarının kurum içinde ne ölçüde merkezileştirildiğine veya yetkilendirildiğine değinmelidir.

Stratejiler ayrıca, günlük ve koşullu fonlama ihtiyaçlarını karşılamak için varlık likiditesi, yükümlülükler ve işletme nakit akışlarının kullanılmasına ne kadar önem verildiğini de bildirmelidir.

Aktif Pasif Komitesi Örneği

Alfa Bank’ın ALCO’su, bankanın yönetim kurulu kararıyla atanır ve bir yıllık süre için oy kullanma hakkına sahip yedi veya daha fazla üyeden oluşur. APKO’ya bankanın yönetim kurulu tarafından atanan ALCO başkanı başkanlık eder. Oy hakkı bulunmayan APKO üyeleri, banka uzman ve yöneticileri arasından Banka Yönetim Kurulu kararı ile ALCO başkanına sunularak bir yıllığına atanırlar.

Bankanın ALCO toplantıları genellikle iki haftada bir yapılır. Gerektiğinde ek toplantılar planlanabilir. APKO, oy hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının komite toplantısında hazır bulunması halinde, görüşülmek üzere sunulan konuları karara bağlama yetkisine sahiptir. Oy hakkı bulunan üyelerin yarısından fazlasının hazır bulunması ve kararın lehinde oy kullanması ile karar alınır. ALCO’nun kararları tüm banka çalışanları için bağlayıcıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button